Tổ chức Nhân sự

Nguyễn Ngọc Hiền

Chức vụ: Giám đốc

Học vị: Tiến sĩ

Điện thoại: 0919242928

Email: nguyenngochien@dthu.edu.vn

Lê Thị Ngọc Mai

Chức vụ: Giảng viên

Học vị: Thạc sĩ

Điện thoại: 0918993788

Email: ltnmai@dthu.edu.vn

Lê Minh Cường

Chức vụ: Giảng viên

Học vị: Tiến sĩ

Điện thoại: 0945786781

Email: lmcuong@dthu.edu.vn

Phan Hồng Khanh

Chức vụ: Giảng viên

Học vị: Thạc sĩ

Điện thoại: 0915999658

Email: phkhanh@dthu.edu.vn