Chức năng - Nhiệm vụ

Trung tâm Phát triển kỹ năng sư phạm được thành lập theo Quyết định số 355/QĐ-ĐHĐT ngày 18/8/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Đồng Tháp.

Trung tâm Phát riển kỹ năng sư phạm là đơn vị trực thuộc Trường Đại học Đồng Tháp; Trung tâm quản lý, tổ chức các hoạt động phát triển kỹ năng sư phạm cho sinh viên đang học tập tại Trường. Trung tâm phát triển kỹ năng sư phạm có chức năng và nhiệm vụ như sau:

1. Chức năng

Tham mưu và giúp Hiệu trưởng trong việc quản lý, tổ chức các hoạt động phát triển kỹ năng sư phạm, xây dựng các chương trình phát triển kỹ năng sư phạm.

2. Nhiệm vụ

a) Tham mưu soạn thảo, ban hành quy chế, quy định về hoạt động rèn luyện nghiệp vụ sư phạm, kiến tập sư phạm, thực tập sư phạm và các hoạt động khác liên quan đến phát triển kỹ năng sư phạm cho sinh viên;

b) Tổ chức thực hiện hoạt động kiến tập sư phạm, thực tập sư phạm cho sinh viên;

c) Xây dựng mạng lưới các trường phổ thông, mầm non hỗ trợ hoạt động phát triển kỹ năng sư phạm;

d) Tổ chức hội thi nghiệp vụ sư phạm các cấp;

đ) Tổ chức cho sinh viên xem các giờ dạy mẫu, các hoạt động giáo dục mẫu;

e) Tổ chức các báo cáo chuyên đề: Công tác chủ nhiệm lớp; Công tác hướng nghiệp; Công tác tư vấn tâm lý;...

f) Xây dựng cơ sở vật chất, kỹ thuật, phát triển nguồn học liệu đáp ứng các yêu cầu hoạt động phát triển kỹ năng sư phạm;

g) Chủ trì, phối hợp với Phòng Nghiên cứu khoa học tổ chức các hội nghị, hội thảo khoa học về phát triển kỹ năng sư phạm;

f) Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Hiệu trưởng giao./.

Tin liên quan